Like Us

​​ Copyright  @ Illanthalir.com

திருமணமாக, குழந்தை உண்டாக..
ஓம் தேவேந்திராணி நமஸ்துப்யம்
தேவேந்திர பிரிய பாமினி
விவாஹ பாக்கியம் ஆரோக்கியம்
புத்ர லாபம் சதேஹிமே
பதிம் தேஹி ஸுதம் தேஹி
சௌபாக்கியம் தேஹிமே சுபே
சௌமாங்கல்யம் சுபம் ஞானம்
தேஹிமே கர்ப்பரக்ஷகே
காத்யாயினி மஹாமாயே
மஹா யோகின்ய தீஸ்வரி
நந்தகோப ஸுதம் தேவம்
பதிம் மேகுருதே நம:

சுக பிரசவமாக தினமும் சொல்லவேண்டியவை

ஸ்ரீ மாதவீ காந நஸ்தே கர்ப்ப
ரக்ஷõம்பிகே பாஹிபக்தம் ஸ்துவந்தம்    (ஸ்ரீமாதவி)

வாபீதடே வாமபாகே வாம
தேவஸ்ய தேவஸ்ய தேவீ ஸ்திதாத்வம்

மாந்யா வரேண்யா வதாந்யா - பாஹி
கர்பஸ் தஜந் தூந் ததாபக்தலோகாந்       (ஸ்ரீமாதவி)

ஸ்ரீ கர்ப்பரக்ஷõ புரேயா - திவ்ய
ஸெளந்தர்யயுக்தா ஸீமாங்கல்யகாத்ரீ

தாத்ரீ ஜனித்ரீ ஜனானாம் திவ்ய
ரூபாம் தயார்த்ரீம் மநோக்ஞாம் பஜேதாம்   (ஸ்ரீமாதவி)

ஆஷாடமாஸேஸூபுண்யே
ஸுக்ரவாரே ஸுகந்தேன கந்தேனலிப்தா

திவ்யாம்பரக கல்பவேஷா வாஜ
பேயாதி யாகஸ்த பக்தைஸ் ஸூத்ருஷ்டா    (ஸ்ரீமாதவி)

கல்யாணசாத்ரீம் நமஸ்யே - வேதி
காட்யஸ்த்ரியா கர்ப்பரக்ஷõகரீம் த்வாம்

பாலைஸ்ஸதா ஸேவிதாம்ங்க்ரீம் - கர்ப்ப
ரக்ஷõர்த்த மாராது பேதை ருபேதாம்            (ஸ்ரீமாதவி)

பரமோத்ஸ்வே விப்ரவீத்யாம் - வாத்ய
கோஷேண துஷ்டாம் ரதே ஸந்நிவிஷ்டாம்

ஸர்வார்த் ததாத்ரீம் பஜேஹம் தேவ
ப்ருந்தை ரபீட்யாம் ஜகன்மாதரம் த்வாம்     (ஸ்ரீமாதவி)

எதத்க்ருதம் ஸ்தோத்ரரத்னம் தீக்ஷி
தாநந்தராமேண தேவ்யாஸ்ஸூது ஷ்ட்யை

நித்யம்படேத்ய ஸ்துபக்த்யா - புத்ர
பௌத்ராதி பாக்யம் பவேத் தஸ்யநித்யம் (ஸ்ரீமாதவி).


குழந்தை பாக்கியம் பெற

ஸ்ரீ மத்கல்பக விக்நராஜபிமலம்
ஸ்ரீ கர்ப்பரக்ஷõம்பிகை ஸூரனும் வ்ருத்தகாவேர

ஜவர நதீ கூலேஸ் திதிம் தக்ஷிணே
பக்தாநாம் அபய ப்ராதந நிபுணம்

ஸ்ரீ மாதவீ காநந÷க்ஷத்ரஸ்தம் ஹ்ருதிபாவயே
கஜ முகம் விக்நோபசாந்த்யை ஸதா !!

காவேர ஜாததட தக்ஷிணா சாஸ்தி தா
லயஸ்தாம் கருணாஸ்பூர்ணாம் !!

ஸ்பாத பத்மாச்ரித பக்த தாரா கர்பாவனே
தக்ஷத ராம்நமாமி

ஸ்ரீமல்லிகாரண்யபதே ஹ்ருதிஸ்தாம்
ஸ்ரீ மல்லிகா புஷ்ப லஸத் கசாட்யம்

ஸ்ரீ மல்லிகா புஷ்ப ஸீபூஜி தாங்கரீம்
ஸ்ரீ மல்லிகாரண்ய கதாம் நமாமி

பக்தாவளி நாம் அபய ப்ரதாத்ரீம்
ரிக்தாவளீனாம் அதிவித்த தாத்ரீம்

சாக்தாவளீனாம் ஸூகமோக்ஷதா த்ரீம்
ஸ்ரீ கர்ப்பரக்ஷõம் அஹமாச்ரயேம்பாம் !!

பக்தி ப்ரதானா வனபக்த தீஷா
ஸ்த்ரீ கர்ப்பரக்ஷõக ரணே திதிக்ஷõ !

பக்தாவனார்த்தம் ஜித சத்ரு பக்ஷõ
விபாதி பர்த்ரா ஸஹ கர்பரக்ஷ

காவேர ஜாதா வரதீர ராஜத்
ப்ரஸித்த தேவாலயகா பவாநீ !

ஸ்ரீ மல்லிகா காநாந நாத பத்னீ
ஸர்வான் ஜனான் ரக்ஷது கர்பரக்ஷõ

ஸ்ரீ மல்லிகாரண்ய பதிப்ரியாம் தாம்
வித்யுல்லாதாப ஸ்சரீரகாந்திம்

உத்புல்ல பத்மாப் பதாப்ஜயுக்மாம்
ஸ்ரீ கர்பரக்ஷõம் சரணம் ப்ரபத்யே

யாகர்பரக்ஷõ கரணேப்ரஸித்தா
ஸூபுத்ர தாநேபி மஹாப்ரஸித்தா

ஸர்வேஷ்ட தாநேப்யதி ஸுப்ரஸித்தா
தாம் கர்பரக்ஷõம் சரணம் ப்ரபத்யே

ஸ்வல்பம் க்ருஹீத்வா நிஜபக்தவர்காத்
அனல்பவித்தம் ப்ரததாதி யாம்பா

லக்ஷ்மீ பதேர் ஸூப்ரிய ஸோதரீயா
தாம் கர்பரக்ஷõம் சரணம் ப்ரபத்யே

காவேர ஜாஸேசித பாதபத்மாம்
காவேர ரனே கார்த்தத வாக்ப்ர தாத்ரீம்

குபேரமித்ராங்க கதாம் பவானீம்
ஸ்ரீ கர்ப்பரக்ஷõம் ப்ரணமாமி நித்யம்

ஸ்ரீ கர்ப்பரக்ஷõம்புர ஸம்ஸ்திதாநாம்
பக்தோத்தமானாம் தநதான்ய தாத்ரீம்

தீர்காயுராரோக்ய ஸூகப்ரதாத்ரீம்
ஸ்ரீ கர்ப்பரக்ஷõம் ப்ரணதோஸ்மி நித்யம்

அனந்தகல்யாண குணஸ்ரூபாம்
ஸ்ரீமத் சிதாநந்த ரஸஸ்ரூபாம்

ப்ராண்யந்த ரங்கஸ்த குஹாந்த ரஸ்தாம்
ஸ்ரீ கர்ப்பரக்ஷõம் ப்ரணதோஸ்மி நித்யாம்


OUR SHOPPY SPLOUR POPULAR LINKS


Blazing titles
RECENT UPDATE
​​


​    @Shri online shopping

OUR LINKS

.  

LATEST NOVELS .VISIT    WWW.ILLANTHALR.BLOGSPOT.COM


Leave  Ur comment:

​​​​

Total Visitors